KSS diktamen 5

På min webbplats har jag tidigare haft ett rättstavningsprov för åk 5. Provet skrevs av eleverna i åk 5 i Vasa år 2003. En enkel statistik över resultatet har också funnits här. Rättstavningsprovet har nu genomgått en revidering som bland annat innefattar en finlandssvensk normering. För att presentera det nya provet, KSS diktamen 5, väljer jag att citera delar av inledningen i lärarhandledningen:

Rättstavningsprovet KSS diktamen för årskurs 5 är ett bekant kartläggningsverktyg för många lärare i de finlandssvenska skolorna. Kjell Staffans utvecklade provet för ca 10 år sedan och nu är det normerat med drygt 500 finlandssvenska elevers resultat i rättstavningsförmåga som underlag för jämförelse. Ett stort tack riktas till alla engagerade lärare som gett av sin och sina elevers tid för att materialet skulle kunna färdigställas.

Den här normeringen av KSS diktamen 5, som rättstavningsprovet nu kallas, ingår som en del i ett större utvecklingsprojekt vid Vasa specialpedagogiska center för att utarbeta och normera kartläggningsmaterial i Svenskfinland med fokus på rättstavning och läsförståelse i främst årskurserna 2 och 5. För den här målgruppen har det ofta hittills använts specialpedagogiskt testmaterial som är utvecklat i Sverige, eftersom motsvarande normerat material inte funnits att tillgå i Svenskfinland. När det här utvecklingsprojektet småningom avslutas kommer det att finnas material och finlandssvenska normer för kartläggning av
rättstavning, läsförståelse och automatisk ordavkodning för elever i årskurserna 2 och 5.

Det har varit intressant att se resultaten från normeringen. Få elever kunde stava alla ord rätt, men det är glädjande att det ändå fanns några som fick maximal poäng. Det är kanske inte så förvånande att stavningen av sj-ljudet visade sig vara svårast, men problemet visar tydligt att eleverna behöver bli säkrare på ljudstridig stavning i sitt formella skrivande. Kjell Staffans ger i den här handledningen några råd kring stavning utgående från sin långa erfarenhet som speciallärare. Vilka metoder man än väljer för att lära ut rättstavning är det varje elevs rättighet att få lära sig stava. Elevernas väg till en säker stavningsförmåga är sällan likriktad. En del elever lär sig identifiera stavningsmönster utan svårigheter, andra behöver nöta in stavningsreglerna successivt, medan ytterligare andra behöver få tillgång till kompenserande hjälpmedel för stavning. Med stöd av KSS diktamen 5 ringar man in vilka elever som kan behöva extra stöd och vilken del av stavningen det kan vara önskvärt att man fokuserar extra på.

Vasa i mars 2013
Ann-Katrine Risberg
Vasa specialpedagogiska center

Provet finns tillsvidare inte att fås eftersom motsvarande prov finns hos Niilo Mäki Institutet där det ingår i ILS projektet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.