Välkommen!

Jag är pensionerad speciallärare efter 35 års jobb vid skolorna i Vasa.

Min främsta uppgift som speciallärare har varit att i åk 1-6 hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. En annan viktig uppgift har varit att stöda klasslärarna i deras arbete. Här har bl.a. ingått kartläggning och undervisning av enskilda elever, kartläggning av hela klasser, resultatredovisningar, diskussioner om åtgärder, undervisning av elevgrupper mm. Ett gott samarbete med klasslärarna och eleverna har jag sett som en förutsättning för att jag skulle lyckas i mitt jobb som speciallärare. Samarbetet har också inspirerat mig till att utveckla nya undervisningsmetoder och nytt undervisningsmaterial.

En del av detta material har jag samlat på denna webbplats. Materialet är ämnat för specialpedagoger, speciallärare, klasslärare, studerande och andra intresserade.

För att objektivt kunna bedöma vilka elever som är i behov av extra stödinsatser är det skäl att göra en kartläggning i form av ett screeningtest. Det är då praktiskt att utgå från ett skrivprov. Ett sådant prov är lätt att genomföra och går snabbt att rätta. För de elever som får låga värden i skrivprovet följer man upp med individuella prov, t.ex. olika läsprov. Det finns ofta ett samband mellan svårigheter i skrivning och svårigheter i läsning.

Exempel på skrivprov för kartläggning av en klass är provet KSS Diktamen åk 2.

Färdigt utarbetade diagnostiska prov saknar ofta sammanställningsblanketter där man för in resultatet över provet i en klass. Exempel på en sådan sammanställningsblankett är den som jag gjort för proven Lyssna på orden – Fonolek.

De rättstavningsregler som förekommer på webbplatsen är förenklade regler, som inte till alla delar uppfyller kriterierna för rent språkvetenskapligt vedertagna regler. Min avsikt har varit att använda regler som eleverna förstår.

Webbplatsen kompletteras efter hand. Materialet på webbplatsen är satt i ett utskriftsvänligt PDF-format och kan laddas ner och användas av den som så önskar, dock inte i kommersiellt syfte.

Med vänlig hälsning,
Kjell Staffans

kjell.staffans@netikka.fi

Korsholm Finland

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.