Bild och ord – elementär läs- och skrivinlärning

Här beskriver jag ett detaljerat förslag till en elementär läs- och skrivinlärning med Bild och ord – på nätet som det praktiska övningsmaterialet. Metodiken följer den ljudmetod som jag kallat Tågmetodik . Utgångspunkten för läs- och skrivinlärning med Bild och ord är att du sitter med barnet/eleven vid en dator med utrymme också för att använda bordsytan.

Läsning

Bokstäver i rörelse I

1. Skriv o på en styv papperslapp/kartongbit. Berätta för barnet: ”Den här bokstaven heter o och låter så här – ooooo.” För sedan lappen med bokstaven från vänster till höger samtidigt som du och barnet ljudar på bokstaven.

2. Skriv bokstaven s på en lapp. ”Den här bokstaven heter s (ess) men nu ska vi bara säga hur den låter: ssssss.” För bokstaven s från vänster till höger samtidigt som du och barnet ljudar på bokstaven.

3. Placera nu lappen med o på bordet framför barnet och lappen med s till höger en bit från o. ”Nu låtsas vi att de här två bokstäverna är tågvagnar som vi ska koppla ihop.” Ljuda på o samtidigt som du för det mot s. Då o kommer fram till s övergår du till att ljuda på s. Det hela blir alltså: ooooooooosssssssss. Viktigt att det inte blir någon paus mellan ljuden.

4. Upprepa tillsammans med barnet.

5. Placera lapparna så att s kommer före o. Koppla ihop lapparna som i punkt 3 medan  du ljudar. Upprepa tillsammans med barnet.

Liggande bokstäver

1. Låt o och s lapparna ligga bredvid varandra. Sätt fingret under o och ljuda på o samtidigt som du för fingret mot s och övergår till att ljuda på s: oooooossssss. Upprepa övningen tillsammans med barnet. Redan nu kan du fråga barnet: ”Vilket ord blev det då vi läste de här bokstäverna?” Prata om ordet os och förklara.

2. Placera lapparna bredvid varandra men nu så att s ligger framför o. Sätt fingret under s och ljuda: sssssooooo. Ingen paus mellan ljuden!

3. Skriv bokstaven l på en lapp. ”Den här bokstaven heter l (ell) men nu ska vi bara säga hur den låter: lllll.” Ljuda på bokstaven tillsammans med barnet. Man kan fortsätta som ovan med att ljuda samman o+l och l+o. Blev något av de här sammanljudningarna ett riktigt ord? Prata om lo, kattdjuret.

Bokstäver i rörelse II

1. Placera lapparna med s, o och l en bit från varandra. Kontrollera att barnet kommer ihåg hur de enskilda bokstäverna låter. ”Nu ska vi igen låtsas att det här är tre tågvagnar som vi ska koppla ihop. Jag visar.” Ljuda och för s mot o och vidare de båda bokstäverna mot l. Upprepa tillsammans med barnet. Placera de tre bokstäverna bredvid varandra, sätt fingret under s och ljuda genom ordet. Låt barnet själv göra samma sak. Vilket blev ordet? Sol!

Läsning

1. Skriv ordet sol på ett papper. Uppmana barnet att sätta fingret under s för att sedan ljuda genom ordet. Upprepa i något snabbare takt. ”Vad blev det för ett ord?” Sol, så klart!

2. ”Nu vet du hur du ska göra då du läser: Sätt fingret under första bokstaven och koppla ihop bokstäverna precis som vi gjorde med tågvagnarna. Kom ihåg, säg bara hur bokstäverna låter, ingen paus mellan bokstäverna.”

Sammanfattning

Barnet har nu lärt sig  en teknik som underlättar läsning av nya och obekanta ord.

Obs! Använd stora gemena bokstäver, inte versaler, då du skriver bokstäver eller ord på lapparna eftersom orden i Bild och ord också är skrivna med gemena bokstäver (s.k. små bokstäver). Att som ovan ta en bokstav i taget vid läsinlärningen har visat sig vara en säker läsinlärningsmetod.

De inledande övningarna med lösa bokstäver lämnas bort efterhand som barnet förstått principen för ljudandet.

Bild och ord

1. Ta fram övning 1 i Bild och ord på datorn. ”På den här sidan finns både bilder och ord. Hittar du ordet sol”. Låt barnet föra muspekaren till ordet sol. ”Nu får du läsa det här ordet”. Barnet för muspekaren från vänster till höger under ordet och ljudar samtidigt. Barnet drar ordet till dess rätta plats.

2. Barnet läser alla ord på sidan, ett i taget och för orden till deras rätta platser. Två ord blir över. Rätt placerade ord blir gröna.

Anmärkningar och förslag

Försäkra dig om att barnet vet hur bokstäverna i de olika orden låter/ljudar innan själva läsningen. Vid behov tränar barnet med lappar som ovan för att befästa sambandet mellan bokstav och ljud. Prata också om orden så att ordförståelsen blir klar.

De här bokstäverna kan barnet ljuda på:  a o u å e i y ä ö (vokaler) och  l s m v n f r j (hålljud). Däremot går det inte att ljuda på b p d t k med flera bokstäver (stötljud). På webbplatsens Läsinlärning – sammanljudning har jag gett förslag på hur man kan gå till väga med stötljuden vid läsinlärningen.

Barnet kan göra samma övning i Bild och ord flera gånger. Orden finns på olika platser varje gång man öppnar övningen. Vid upprepad läsning av orden ökar möjligheten att orden blir lästa som ordbilder utan ljudning. Barnet kommer då också själv att se att övning ger resultat i form av snabbare igenkänning/läsning av orden.

För träning i att läsa ord som ordbilder finns på webbplatsen övningar med högfrekventa ord i pappersform och som ett läsprogram.

Skrivning

Ljudanalys – skrivning – läsning

Ta fram moment 2 i Bild och ord övning 1. För muspekaren till bilden av solen. ”Vilket ljud hör du allra först då jag säger sol.” Uttala ordet långsamt och tydligt. Svar: ssss ”Hittar du den bokstav som låter ssss på tangentbordet? Skriv bokstaven s på raden vid solen. Upprepa ordet sol. Vilket ljud hör du efter ssss?” Svar: oooo. Hittar du den bokstav som låter oooo på tangentbordet? Skriv o på raden. Vilket ljud hör du allra sist i sol? Svar: llll. Hittar du den bokstav som låter llll på tangentbordet? Skriv bokstaven l på raden. Låt barnet sätta muspekaren under s för att läsa ordet på raden i sin helhet.

Gör på samma sätt med de övriga bilderna/orden på sidan.

Då övningen är klar

Om barnet/eleven är inloggad kommer rutan vid övning 1 på översiktssidan på datorn att bli grön då övningen är klar. Barnet kan också söka rätt på figuren med nummer 1 på en kopia av översiktsblanketten och färglägga figuren. Att barnet på det här sättet konkret får bekräftat att en uppgift är slutförd stärker självkänslan. Färgläggningen är också en liten finmotorisk övning, speciellt om man uppmanar barnet att vid färgläggningen hållas innanför figurens ramar.

Längst nere på den här sidan hittar du fler ljudanalysövningar. Praktiska ljudanalysövningar för träning av sambandet fonem (ljud)/ grafem (bokstav) finns här.

Automatiseringen av sambandet mellan fonem och grafem och vice versa är viktig för en god läs- och skrivutveckling.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.