Åtgärdsprogram

Resurser:

Åtgärdsprogrammet kan ses som en förenklad version av den av Utbildningsstyrelsen föreslagna ”Plan för elevens lärande”, som finns beskriven i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.

Åtgärdsprogrammet kan uppgöras i första hand för de elever som är i behov av extra stödinsatser eller som får specialundervisning på deltid. Den lärare, vanligtvis specialläraren, som ansvarar för genomförandet av de extra stödinsatserna, gör också upp programmet i samråd med eleven, vårdnadshavarna, andra lärare och utredningspersonal.

Den inledande problempreciseringen är viktig för att åtgärderna skall fokuseras på det som är mest relevant för den enskilda eleven. Elevens egna omdömen, vårdnadshavarnas åsikter, diagnostiska prov och andra utredningar kan ligga till grund för denna problemprecisering.

Målen i åtgärdsprogrammet bör vara realistiska, varken för låga eller för höga, med beaktande av elevens förutsättningar. Chansen är då stor att eleven får uppleva känslan av att lyckas i sitt arbete och kan motiveras till att fortsätta arbetet i samma positiva anda.

Utvärderingen av åtgärdsprogrammet, som görs tillsammans med eleven och vårdnadshavarna, är viktig. Till ett utvärderingsmöte kan också kallas sakkunniga.

På raden Utvärdering antecknas bara tidpunkten för utvärderingen. Förslagsvis kan detta ske terminsvis. Vid utvärderingstillfället uppgörs ett särskilt protokoll som är viktigt för uppgörandet av ett nytt och kanske reviderat åtgärdsprogram.

På tilläggsraderna kan antecknas eventuella avvikelser från uppgjort program, tidpunkter för kontakt med vårdnadshavarna eller utredningspersonal osv.

Min erfarenhet är att ett åtgärdsprogram skall vara kort men ändå innehålla det väsentligaste som berör den enskilda eleven och de åtgärder man vill vidta för att stöda eleven. Då blir åtgärdsprogrammet ett viktigt stöd för eleven men också ett viktigt stöd för alla vuxna som är engagerade kring eleven.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.