Bild och ord – på nätet

På min webbplats finns sedan tidigare Bild och ord i en pappersversion. Som ett komplement till detta finns det även en nätbaserad, interaktiv version av Bild och ord på adressen http://bildord.kjellstaffans.fi.

Den nätbaserade versionen består av 22 övningar. Övningarna 1-­16 motsvarar pappersversionens Bild och ord där fokus ligger på ljudenligt stavade ord och övningar med lång och kort vokal. Övningarna 17-­22 är ett sammandrag av Bild och ord 2. Här gäller övningarna ljudstridigt stavade ord.

Instruktioner

Välj först en grupp på översiktssidan genom att klicka på en av illustrationerna.

Översiktssidan.

Översiktssidan.

För varje grupp består övningen av två moment. I det första momentet skall de fem ord som passar till illustrationerna dras från fältet till höger till deras riktiga platser. I det andra momentet skall samma ord skrivas in med tangentbordets hjälp. För att göra det enklare finns det i skrivmomentet en möjlighet att gå tillbaka och se på svaren från det första delmomentet.

För att hålla koll på vilka grupper man redan klarat av kan man antingen skriva ut en översiktsblankett, som sedan kan fyllas i med färgpenna vart eftersom en övning görs, eller registrera ett användarnamn och logga in sig på webbsidan. Om man är inloggad så minns applikationen vilka övningar man redan gjort och visar dessa i grönt på översiktssidan.

Förutom att översiktsblanketten skall visa vilka övningar som är gjorde utgör färgläggningen av figurerna en bra finmotorisk övning, i synnerhet om barnet/eleven uppmanas att noga hållas inom figurens ramar vid färgläggningen.

Bakgrund

Precis som i den pappersbaserade versionen följer övningarna en metodik som jag utvecklade i början av 80­-talet och som går ut på att man vid läs-­ och skrivinlärningen ljudar orden bokstav för bokstav. I ett tidigare inlägg på webbplatsen har jag mera i detalj visat hur jag har jobbat enligt de här principerna.

En viktig förutsättning för att metodiken skall fungera är att sambandet mellan bokstavens tecken, grafemet, och dess motsvarande ljud, fonemet, automatiseras. Se ”Ta en bokstav i taget så funkar läsningen bäst”, ett blogginlägg på Språktidningen.se.

Om webbapplikationen

Den interaktiva versionen av Bild och ord har utvecklats med stöd av Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. och Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Applikationen är utvecklad av Johannes Staffans och Robin Gower. Illustrationerna är gjorda av Marzena Plaszczyca, grafisk designer, Polen.

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.