Läsprotokoll åk 1

Läsprotokollet används för att vid skolstarten få en uppfattning om nybörjarnas bokstavskännedom och läsfärdighet. Detta är viktigt för en bedömning av vilka elever som på ett tidigt stadium är i behov av extra stöd.

Förebilden till läsprotokollet är en svensk version som jag omarbetat och kompletterat med en sammanställningsblankett. På denna blankett för man in resultatet för alla elever i en klass. Jag har dragit ett snedstreck för varje bokstav eleven känt igen. I slutet av blanketten finns kolumner för en sammanställning av resultatet för varje enskild elev. Här finns också en kolumn, osäkra ljud, där man kan föra in resultatet från provet ”Enkel kartläggning av talet”, som också finns på hemsidan. Är det någon elev som behöver träna r, s eller annat ljud för man in respektive bokstavstecken i kolumnen. I den tomma kolumnen kan föras in en notering om elevens finmotorik.

Instruktioner

Om möjligt genomför man uppgifterna i läsprotokollet avskilt, där eleven får känna sig trygg och ostörd. Läsprotokoll åk 1 – elev läggs fram för eleven.

Jag brukar instruera enligt följande: ”Nu är jag väldigt nyfiken på att få höra om du känner igen någon av bokstäverna på mitt papper. Vad är det här för en bokstav?” (Läraren pekar med penna på O). Om eleven känner igen bokstaven, antingen vid dess namn eller så att eleven ljudar bokstaven, drar läraren ett streck genom motsvarande bokstav i sitt protokoll, Läsprotokoll åk 1 – lärare. Känner eleven inte igen bokstaven drar läraren strecket under respektive bokstav.

Det är skäl för läraren att uppmärksamma tryggheten hos eleverna i provsituationen genom att uppmuntra och berömma och föra sina egna anteckningar så diskret som möjligt. Om eleven inte känner igen en bokstav går man genast vidare i protokollet. Men också om en elev inte känner igen så många bokstäver kan läraren avsluta med att säga: ”Det var ju många bokstäver du kände igen”.

För att introducera läsningen av ord säger jag: ” Kanske du också kan läsa?” eller ”Kanske du också har försökt läsa någon gång? Vad står det här?” (Läraren pekar på ordet IS). Också om eleven svarar att han inte kan läsa kan man peka på IS. Det kan hända att eleven kan ljuda ihop bokstäver också om han själv inte uppfattar det som läsning.

Anteckningar på lärarens protokoll om hur eleven klarat av att läsa orden och meningarna kan utformas individuellt. Nederst sammanfattas uppgifterna om elevens bokstavskännedom och läsfärdighet.

Uppgifterna förs in i sammanställningen av läsprotokollen.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.